Vítejte na našich stránkách

 Mateřská škola „Za vodou“Bez názvu

Mateřská škola je umístěna ve starší vile, která byla postavena okolo roku 1900 a jako předškolní zařízení funguje zhruba od roku 1950. Budova je dvoupodlažní. V každém podlaží je jedna třída pro 28 dětí, v dolním podlaží se nachází zároveň i kuchyň mateřské školy. V suterénu budovy se nachází šatny pro obě třídy. Budovu obklopuje dostatečně velká zahrada s pískovištěm a herními prvky pro děti.

MŠ se nachází v těsné blízkosti centra města a zároveň v blízkosti lesa. Tato výhodná poloha umožňuje jak poznávat život ve městě a využívat možnosti okolních organizací (spolupráce s knihovnou, galerií, centrem dětí a mládeže, základní uměleckou školou, sportovní halou apod.) tak umožňuje časté procházky a výlety do přírody, což umožňuje užší spojení s přírodou a dětem nabízí možnost pozorovat změny v přírodě i poznávat její rozmanitost.

Budova je vytápěná plynem. Přístup do budovy i v budově není bezbariérový. Bariéru tvoří schody při vstupu do budovy, schody do šaten dětí a schody do horního podlaží. Budova není vybavena výtahem.

Kapacita školy je 56 dětí. Děti jsou rozděleny do dvou tříd podle věku.

Třída Broučků pro děti ve věku 5-7let.

Třída Berušek pro děti ve věku 3-5 let

 

Úplata za předškolní vzdělávání od 1.9. 2018

 • Školné – 300 Kč / předškoláci školné neplatí /
 • Stravné (celodenní) – děti 3-6 let: 31 Kč, děti 7 let: 33 Kč

 

Koncepce školy

Záměrem školy je dovést dítě ke konci předškolního období k tomu, aby s přihlédnutím k individuálním zvláštnostem získalo věkově přiměřenou fyzickou, psychickou a sociální samostatnost.

Cílem vzdělávání v mateřské škole je:

 • Získávání vědomostí a znalostí
 • Osvojování a rozvíjení potřebných dovedností a návyků pro život
 • Tvořivé a samostatné myšlení a logické uvažování
 • Odpovědné rozhodování, soulad s obecně uznávanými životními a mravními hodnotami
 • Spřízněnost s přírodou a jejími zákonitostmi, chápání, že vše souvisí se vším (globální vztahy)
 • Aktivní přístup k učení, řešení problémů
 • Podporovat kamarádské vztahy, vytvářet bezpečné a pohodové klima v MŠ

Pro realizaci vzdělávání využíváme zejména tyto metody a formy práce

 •  Hra je nejčastěji využívaná forma práce v MŠ, je pro dítě nejpřirozenější a rozvíjí všechny oblasti vývoje dítěte. Hrou podporujeme zvláště pohybové dovednosti dítěte, smysly, komunikační dovednosti, podporujeme pohodové vztahy mezi dětmi apod.
 • Prožitkové učení– spontánní, velmi efektivní učení, pomocí hry nebo nabízených činností formou experimentů, pokusů se dítě učí na základě praktické zkušenosti, přímými zážitky.
 • Individuální přístup– každé dítě má možnost vyvíjet se a učit vlastním tempem při různorodé nabídce činností dle jeho momentálních možností, potřeb a zájmu
 • Tradice MŠ, slavnosti a mimořádné dny – vytváření vztahového a hodnotového zázemí dětí, v rámci známých a společně udržovaných tradic prohlubovat vrstevnické vztahy, kamarádství, vnímání své individuality, tak i sounáležitost se skupinou a mateřskou školou
 • Vycházky a objevné výpravy v bezprostředním okolí MŠ-dostatečně využívat výhodné polohy MŠ (blízkost lesa), seznamovat děti s přírodou a přírodními jevy, důraz na přímý kontakt s přírodou, její pozorování a objevování

 

One comment

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.